Privacy verklaring en behandelvoorwaarden

Laatste update 3 maart 2019

Ik, Marieke Smits van praktijk ‘Deva Maria’ vindt jouw privacy net zo belangrijk als jij. Daarom doe ik er alles aan om jou persoonlijke informatie die je aan mij verstrekt vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen (AVG).

Deva Maria zal handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Persoonsgegevens die ik verwerk

Deva Maria verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn dienst en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Burgerlijke staat
 • E-mailadres
 • Beroep
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Deva Maria verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via praktijkdevamaria@outlook.com, dan verwijder ik deze informatie.

Informatie verstrekking

Ik zal tijdens de behandeling alle informatie verstrekken betreffende alle fase van de behandeling. Jij als cliënt verplicht je middels het anamnese gesprek relevante informatie aan mij als therapeut te verstrekken. Ik ga er vanuit dat je het intake formulier naar waarheid en volledigheid hebt ingevuld. Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening jou zelf.

Hoe ik je gegevens gebruik

 • Deva Maria verwerkt jouw persoonsgegevens voor het mailen van nieuwsbrieven, blog berichten, updates en video’s.
 • Ik mail je (als je geen product of dienst hebt gekocht) uitsluitend als je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven, mijn nieuwsbrieven, blog berichten, updates en video’s.
 • Deva Maria verwerkt jouw gegevens om je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Deva Maria verwerkt jou gegevens om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
 • Ik mail je mogelijk ook om je feedback te vragen over mijn producten en diensten.
 • Ik mail je om je te informeren over mijn diensten en producten als ik denk dat je het interessant kunt vinden. Ik hou hiervoor graag wat je eerder bij mij gekocht of aangevraagd hebt, zodat ik je niet onnodig lastig val met informatie die niet bij jou aansluit. Dit doen ik alleen als je expliciet toestemming hebt gegeven om onze nieuwsbrief te ontvangen of een product of dienst bij mij hebt gekocht.
 • Deva Maria verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte en gegevens die ik deel met mijn boekhouder voor het bijhouden van mijn boekhouding. Deze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

Geautomatiseerde besluitvorming

Deva Maria neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Deva Maria) tussen zit. Deva Maria gebruikt het Microsoft office pakket voor het verwerken van bedrijfs- en persoonsgegevens

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Deva Maria bewaart je persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Deva Maria verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Deva Maria blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deva Maria gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Deva Maria en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar praktijkdevamaria@outlook.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Deva Maria wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Deva Maria neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@devamaria.nl.

Let op met informatie die je openlijk deelt onder meer op mijn websites of social media

Ik vind jouw privacy belangrijk. Er zijn plekken waar ik op geen enkele wijze invloed kan hebben op het beschermen van jouw privacy. Ik wijs je er daarom graag op om je hiervan bewust te maken! Wees er bewust van dat alle informatie die je vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden – zoals reacties op mijn blogs, in de chat tijdens online meditaties of op mijn social media – mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen buiten mij. Ik houdt mij niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

Medische behandeling

Jij als cliënt begrijpt dat de behandeling geen vervanging is van (reguliere) medische behandelingen en/of diagnoses. Ik als therapeut ben geen arts en heb geen intentie om deze als zodanig te vervangen. Aanpassingen in medische instructies en behandeling of andere noodzakelijke behandelingen zullen altijd voor de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf zijn, in overleg met de behandelend arts.

 

Doorverwijzen

Ik als therapeut verplicht mij om jou correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indienhaar mijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Tarief

Jij als cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van € 80,00 voor het eerste consult met intakegesprek en met het bedrag van € 65,00 per sessie hierop volgend.

Betaling

Betalingswijze van de behandeling is contant of op rekening per consult.

Annuleren

Jij als cliënt verplicht je een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden.

Wijzigingen in deze privacy verklaring en behandelvoorwaarden.

Eventuele wijzigingen van mijn website kan leiden tot wijzigingen in deze privacy verklaring en behandelvoorwaarden. Ik raad je daarom aan dit privacy verklaring en behandelvoorwaarden regelmatig nog eens te lezen.

Vragen over deze privacy verklaring en behandelvoorwaarden

Ik houdt deze privacy verklaring en behandelvoorwaarden up-to-date met de ontwikkelingen in de Privacy wetgeving. Heb je vragen? Stuur dan een email naar info@devamaria.nl en zet “privacy verklaring en behandelvoorwaarden” in de onderwerp regel van je email.

Marieke Smits is de Functionaris Gegevensbescherming van Deva Maria.

Deva Maria

Pieter Borstraat 12

5212 GG Den Bosch

Pieter Borstraat 12

5212 GG Den Bosch

info@devamaria.nl

06 26 77 43 62

Graag de voicemail inspreken, omdat ik niet altijd in de gelegenheid ben om de telefoon op te nemen.

BTW-nummer NL166177106B02 
KvK-nummer 72760133
Bank NL30INGB0008659543